مارک زاکربرگ، پسرک بازیگوش هاروارد (قسمت دوم)

راح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

22 آبان 94 مارک زاکربرگ، پسرک بازیگوش هاروارد (قسمت دوم)
ششمین استارتاپ گرایند اصفهان

راح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

20 آبان 94 ششمین استارتاپ گرایند اصفهان
بیل گیتس و امپراطوری مایکروسافت (قسمت اول)

راح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید

20 آبان 94 بیل گیتس و امپراطوری مایکروسافت (قسمت اول)